Feldballe kirke

Besøg i kirken: Åben, når graverne er på kirkegården.

Læs her om Feldballe kirke:

Feldballe Kirke har sammen med sine omgivelser en lang og spændende historie. Her skal kun berettes nogle få karakteristiske træk, dog så meget at du kan få et indtryk af stedets særpræg.

Kirken er opført af lokale råstoffer
For en hel del år siden blev der i nærheden af Langesø i Feldballe sogn udgravet en teglbrændeovn, der gik tilbage til 1200-tallet. Teglstensrester blev sammenlignet med munke-stenene i Feldballe Kirke, og lerprøver fra et område, der kaldes De røde Grave, beviste, at Feldballe Kirkes sten var både brændt og formet i sognet og af sognets råstoffer.

Marsk Stig og kirken 
Man konstaterede også, at lergravene og teglovnen havde leveret munkesten til det Møllerup, som marsk Stig Andersen lod bygge. Såfremt han også er kirkens bygherre må skibet og koret være bygget inden marsk Stig blev fredløs og landsforvist, hvilket skete i forbindelse med mordet af kong Erik Klipping i Finderup lade. "Kongen blev dræbt på sit leje i Sankt Cæcilie nat (22. november 1286) af sine egne mænd, dem han havde elsket højest".

Kirkens skib har særligt inventar
Prædikestolen er fra begyndelsen af 1600-tallet, skænket af herremand, junker Hartvig Kaas og Anna Juul til Møllerup.
Stolestaderne er fra 1800-tallet, og de er nymalet i lyse, grå farver i 2007.
Orglet er fra 1992. Det tidligere orgel er nu i Søby Kirke ved Hornslet. Det første orgel fik kirken tilbage i 1935.
Præstetavlen inden for døren er fra 2000.
Hele loftsfladen i skibet har oprindelig været udsmykket - omkring år 1600. Men loftet blev siden gipset og kalket over, og det er først fremdraget igen i 1962. Loftet er nymalet i lyse, grå farver i 2007.
Skriftbåndenes tekst i loftsmalerierne er fra kong Christian III's bibel (1550).
Triumfbuen mellem skib og kor er omkring år 1700 udvidet for at få plads til træværket og figurerne, som er de fire evangelister med deres symboler samt Moses med De ti Bud og Jesus Kristus. Muren vides at være pyntet med kalkmalede våbenskjolde.
Korets gulv er nyanlagt i 2007, ligesom knæfaldet er istandsat i 2007.
Døbefonten i koret menes at være lavet af en af Horders lærlinge. Dåbsfadet er sydtysk og fra ca. 1575. Dåbskanden er af nyere dato.

Altertavle og kalkmalerier
Altertavlen er i 1607 skænket af Hartvig Kaas og Anna Juul, der ligeledes i 1612 skænkede den store malmstage på alteret.
Billederne i altertavlens felter er indsat i 1709. Alterbordet er fornyet og malet i minimalistisk stil i 2007.
Kalkmaleriet i korets sydside forestiller Sct. Jørgen og dragen. Det er antageligt malet omkring år 1400. Viekorset ved hestens bagben er endnu ældre.

Den store gravsten i koret
I korets nordside er der en gravsten fra 1682 over skriver fra Mariager kloster, Laurids Jensen Bay, der ved sin død boede på Skaarupgaard i Feldballe Sogn. Denne gravsten er i 2007 flyttet fra korets sydside til nordsiden.
Videre er der den store gravsten med portrætfigurer af herremand Hartvig Kaas og frue Anna Juul.

Begravelser i kirken
Bag alteret er der indrettet et imponerende gravkapel af og for Elisabeth Rosenkrantz (død 1720) og hendes mænd, Knud Gyldenstjerne (død 1682) og amtmand Joachim Schak (død 1700).
Under hele kirken er der hvælvede gravkamre, de er dog ikke tilgængelige!

Våbenhuset var engang kornkammer – og måske gravkammer!
Kirkens våbenhus er en sen tilføjelse. Det er bygget i 2 stokværk for at rumme det tiendekorn, middelalderens kirkeskat bestod af. Gulvet i våbenhuset er fra 2007.
Det er for øvrigt under våbenhusets gulv, at den legendariske marsk Stig skulle ligge begravet!

----------

Læs her om Feldballe sogn:


Feldballe sogn og kirke er beliggende mellem Rønde og Ebeltoft i Syddjurs Provsti (www.syddjursprovsti.dk)

I Feldballe sogn bor der godt 1000 mennesker. De seneste 10 år er der sket en del ændringer befolkningsmæssigt i sognet uden at det har ændret antallet af indbyggere.
Ældre mennesker flytter gerne til Rønde (7 km fra Feldballe) enten i en mindre bolig, ældre bolig eller de ældste og svageste på plejehjem. 
Der er kommet en del nye indbyggere til. Boligerne i Feldballe og omegn er billigere end i f.eks. Rønde og Ebeltoft, derfor tiltrækker det førstegangskøbere, ligesom småbørnsfamilier kan få mere plads og udendørs ved at flytte hertil.
 Feldballe sogn er præget af enfamiliehuse og nedlagt landejendomme med gode jordtilligender.
Der er stadig enkelte store landbrug tilbage samt ikke at forglemme: Møllerup Gods, der ejes af Anne Sophie Gamborg. Det gods som mark Stig Andersen helt tilbage i 1200 tallet var ejer af.

Friland ligger i sognet
Et helt særligt og nyt kvarter i Feldballe – er det såkaldte ”Friland” – der er kendt fra DR – populært kaldet halmbyen. Der er tale om alternativt byggeri eller man kunne også sige oprindeligt byggeri. Ligesom filosofien bag byggeriet er at man ikke må stifte gæld. Det er langt hen ad vejen et meget liberalt projekt, som trækker på de gode traditioner fra midten af 1800- tallet med andels- og højskole bevægelsen.
Menighedsrådet har fra begyndelsen (2000) været involveret i dette projekt, da Friland er beliggende på præstegårdsjord. Der er indtil nu etableret 3 etaper med 25-30 parceller i alt.

Der er liv i landsbyen
De mange nye og moderne familier betyder også at selve Feldballe og de øvrige mindre byer i sognet ikke er rømmet for beboere i dagtimerne. Der er hjemmegående, der er hjemmearbejdspladser – således skal en i hver husstand på Friland have hjemmearbejdsplads – derudover er naturligvis stadig ældre borgere i sognet samt en stor børnehave og Feldballe 
Ud over adskillige hjemmearbejdspladser er der de mere synlige forretninger som købmanden, motorcykelforretningen, der er kendt for sin import af italienske motorcykler, en frisør og en forretning med hårde hvide varer. Der er også enkelte gårdbutikker samt ikke mindst et større træningsanlæg for islandske heste.
En stor del af Feldballes befolkning pendler dagligt til deres arbejdsplads, hovedsageligt i Århus (35 km)
Feldballe sogn er bredt sammen sat men der er en god kemi mellem ”indfødte” og ”indvandrere”. På det seneste har det folkeligt set været kampen for at beholde en skole i Feldballe, der så resulterer en opstart af en friskole.
Idrætshallen og sportsbannerne benyttes flittigt af børn fra børnehavne, skolen og i fritiden af byens idrætsforening. Der bliver spillet fodbold, håndbold og basket, ligesom der de seneste år er kommet mor-barn gymnastik og lignede. Hallen bliver også brugt af den private dagpleje og den kommunale dagpleje.

Et aktivt foreningsliv
Endvidere er der et aktivt folkeligt foreningsliv med forsamlingshus, revyforening, ældreklubben, borgerforening, støtteforeningen for idrætsklubben og for friskolen.

Menighedsrådet er medspiller i det folkelige liv
Menighedsrådet arrangerer sogneaftener, forårs- og efterårsmøder med gudstjenester og folkelige foredrag og en årlig grundlovsfest, ligesom der afholdes julekoncert med lokale borger og sommerkoncerter sammen med de øvrige 35 kirker i Syddjurs Provsti.
Menighedsrådet er også med i et skole-kirke samarbejde i Syddjurs (www.sksyddjurs.dk) der årligt udbyder flere undervisningstilbud til de lokale skoler. Lokalt danner kirken rammen om friskolens juleafslutning, ligesom der arrangeres fortælle- og sangtimer for friskolens klasser.

Tidligere - i slutningen af 1800 tallet – var Feldballe sogn præget af de to store kirkelige retninger: Indre mission og grundtvigianere. I dag må sognet betegnes som et bredt sammensat folkekirkeligt sogn.